Privacybeleid

Privacyverklaring

Gezond in Praktijk, gevestigd in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezond in Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adres

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

–  IPadres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en
gegevens over uw activiteiten op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gezond in Praktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw medewerkers:

– Gezondheid

– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gezond in Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw medewerkers voor de volgende doelen:

– U of uw medewerkers te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van uw betaling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gevoelige persoonsgegevens verwerken

– De gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de training en/of coaching van u of uw medewerkers teneinde u/hen van juist advies te voorzien en indien nodig te kunnen doorverwijzen naar een zorgprofessional en/of zorginstantie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gezond in Praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gezond in Praktijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezond in Praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens contactpersonen binnen organisaties

> Bewaartermijn: gegevens worden tot één jaar na afronding van de samenwerkingsovereenkomst bewaard om op die manier de samenwerking te kunnen voortzetten, daar er veelal sprake is van meerdere opeenvolgende overeenkomsten.

Bijzondere persoonsgegevens en algemene persoonsgegevens van uw medewerkers worden 4 weken na afronding van het (coaching) programma verwijderd. Op die manier kan er binnen 4 weken na afronding programma nog contact zijn tussen Gezond in Praktijk en uw medewerker betreffende het programma.

Er is een uitzondering: Gezond in Praktijk is wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezond in Praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gezond in Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Gezond in Praktijk gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Gezond in Praktijk heeft social media buttons van Linkedin en Twitter op haar website geplaatst. Als u via de ‘Linkedin button of Twitter button’ doorlinkt naar deze pagina’s houdt u er dan rekening mee dat deze platforms cookies plaatsen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezond in Praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marieke.vogels@gezondinpraktijk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gezond in Praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gezond in Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via marieke.vogels@gezondinpraktijk.nl